عاشقانه

بعدازمرگم قلبم راجداازمن خاک کنید

من ودلم هیچ گاه ﺁبمان تو ی یک جوی نرفت

گاهی میخواهی همه بغضات ازتونگاهت خونده بشه که

جسارت گفتن کلمه هارونداری امایه نگاه گنگ تحویل میگیری...

ویه جمله مثل"چیزی شده؟؟؟؟"

اونجاست که بغضت رو با یه لیوان سکوت سرمیکشی

وبالبخندمیگی نه هیچی...!

قیافه ام تابلوشده بود

گفتند:چه میکشی؟گفتم: زجر!

گفتند:نه یعنی چی مصرف میکنی؟

گفتم:زندگی...!

چه حس قشنگیه وقتی خرد و داغونی...

یکی با تموم وجود بپره و بغلت کنه

وبگه:مگه من مردم عشقم...

/ 0 نظر / 21 بازدید